AKO SA STAŤ KLIENTOM

AKO SA STAŤ KLIENTOM

V prípade záujmu o využitie služieb v zariadení HESTIA n. o. odporúčame aby sa záujemca o sociálnu službu, prípadne jeho rodinný príbuzný informoval prostredníctvom telefonického +421 911 144 494 alebo e-mailového kontaktu hestia@hestia.sk o možnosti umiestnenia v zariadení. Zároveň mu bude poskytnutá informácia, aké náležitosti sú potrebné pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti o poskytnutie sociálnej služby. V prípade potvrdenia záujmu o umiestnenie záujemcovi o sociálnu službu prostredníctvom e-mailu pošleme „Predbežnú žiadosť o umiestnenie do zariadenia HESTIA n.o.“ (tlačivo stiahnete tu). ktorú je potrebné po vyplnení doručiť e-mailom alebo poštou do zariadenia. Je vhodné, ak k predbežnej žiadosti o umiestnenie je pripojená i lekárska správa alebo lekársky nález, na základe ktorého je možné posúdiť aktuálny zdravotný stav a anamnézu žiadateľa o umiestnenie. Ak nebude v tom čase voľné miesto a záujemca súhlasí, bude jeho žiadosť zaradená do Evidencie/poradovníka žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby v HESTIA n.o.