Náš tím

TÍM ZARIADENIA HESTIA

VEDENIE

Ing. Katarína Šimkovičová

štatutárny zástupca, riaditeľka spoločnosti

E-mail: katarina.simkovicova@hestia.sk

Mobil: 0911 194 449

Po úspešnom absolvovaní štúdia na Vysokej škole ekonomickej, Fakulte riadenia začala pracovať v Slovenských závodoch technického skla, v bratislavskej Dúbravke – najskôr ako hlavný podnikový kontrolór, neskôr na ekonomickom úseku ako vedúca Odboru plánovania a financovania. Od roku 1994 začína jej profesijná kariéra v sektore bankovníctva a finančníctva. Až do roku 2020 v rámci postupného pôsobenia v 6 bankových inštitúciach sa venovala hlavne financovaniu a správe firemných klientov, projektovému financovaniu v rámci využívania zdrojov zo štrukturálnych fondov EU a podpore korporátneho segmentu a racionalizácie bankových procesov. K 1.8.2020 prijala ponuku nového vedenia HESTIA n. o. na pozíciu štatutárnej zástupkyne a riaditeľky zariadenia sociálnych služieb.

Ing. Mgr. Ľubica Kočanová

Manažér pre zdravotnú staroslivosť

E-mail: lubica.kocanova@hestia.sk

Mobil: 0903 825 068

Po 33 ročnej úspešnej kariére samostatného autorizovaného stavebného inžiniera s vlastnou projektovou kanceláriou statiky sa rozhodla profesionálne zmeniť svoju kariéru. Druhú časť svojej kariéry venuje zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti o krehkých starých ľudí. Vo veku 46-52 rokov absolvovala denné bakalárske štúdium a externé magisterské štúdium ošetrovateľstva. Doplnila si špecializácie  v komunitnom ošetrovateľstve a v ošetrovateľstve v interných disciplínach. V roku 2012 získala Novinársku cenu za verejné publikovanie blogov na tému „Preležaniny v nemocniciach SR“. V roku 2012 sa stala jednou zo spoluzakladateľov „Domu starostlivosti o ľudí“, kde je podnes spoločníčkou. Spolu s ostatným spoločníkmi založila neziskovú organizáciu „Dom RAFAEL“ a vytvorila základnú stratégiu integrovanej starostlivosti o seniorov v komunite. Dnes s dostatočnými rokmi praxe v ošetrovateľstve (13) zastrešuje odborného zástupcu pre ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení HESTIA. Aktívne sa podieľa na stratégii zariadenia, zostavuje národné ošetrovateľské štandardy a interné štandardy v oblasti dlhodobej starostlivosti v zariadení. V mesiaci apríl 2022 získala certifikát „Manažér kvality v zdravotno-sociálnom zariadení“.

Mgr. Jana Hercegová

Manažér pre sociálne služby

E-mail: jana.hercegova@hestia.sk

Mobil: 0911 144 494

Bc. Michaela Matiasová

Ekonomicko – prevádzkový úsek

E-mail: michaela.matiasova@hestia.sk

Mobil: 0911 144 493

Zabezpečuje fakturáciu sociálnych a doplnkových činností prijímateľov služieb, dohliada na prevádzku kuchyne, komunikuje s dodávateľskými spoločnosťami ohľadne zabezpečovania dodávok tovaru a služieb, spolupracuje pri vedení administratívy zariadenia.

SOCIÁLNY ÚSEK

OŠETROVATEĽSKÝ ÚSEK

OPATROVATEĽSKÝ ÚSEK

SPRÁVA