Náš tím

TÍM ZARIADENIA HESTIA

VEDENIE

Ing. Katarína Šimkovičová

štatutárny zástupca, riaditeľka spoločnosti

E-mail: katarina.simkovicova@hestia.sk

Mobil: 0911 194 449

Po úspešnom absolvovaní štúdia na Vysokej škole ekonomickej, Fakulte riadenia začala pracovať v Slovenských závodoch technického skla, v bratislavskej Dúbravke – najskôr ako hlavný podnikový kontrolór, neskôr na ekonomickom úseku ako vedúca Odboru plánovania a financovania. Od roku 1994 začína jej profesijná kariéra v sektore bankovníctva a finančníctva. Až do roku 2020 v rámci postupného pôsobenia v 6 bankových inštitúciach sa venovala hlavne financovaniu a správe firemných klientov, projektovému financovaniu v rámci využívania zdrojov zo štrukturálnych fondov EU a podpore korporátneho segmentu a racionalizácie bankových procesov. K 1.8.2020 prijala ponuku nového vedenia HESTIA n. o. na pozíciu štatutárnej zástupkyne a riaditeľky zariadenia sociálnych služieb.

Ing. Mgr. Ľubica Kočanová

Manažér pre zdravotnú staroslivosť

E-mail: lubica.kocanova@hestia.sk

Mobil: 0903 825 068

PhDr. Silvia Rummelová

Manažér pre sociálne služby

E-mail: silvia.rummelova@hestia.sk

Mobil: 0911 144 494

Vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Po ukončení štúdia začala pracovať ako projektová manažérka a sociálna pracovníčka v Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. V roku 2008 ukončila rigorózne štúdium, neskôr začala pracovať v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Počas tohto obdobia absolvovala niekoľko vzdelávacích kurzov v Centre Memory, n. o., level 1 Aktivizační praktikant smyslové aktivizace Hluboké nad Vltavou. Je členkou Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.

Bc. Michaela Matiasová

Ekonomicko – prevádzkový úsek

E-mail: michaela.matiasova@hestia.sk

Mobil: 0911 144 493

Zabezpečuje fakturáciu sociálnych a doplnkových činností prijímateľov služieb, dohliada na prevádzku kuchyne, komunikuje s dodávateľskými spoločnosťami ohľadne zabezpečovania dodávok tovaru a služieb, spolupracuje pri vedení administratívy zariadenia.

SOCIÁLNY ÚSEK

OŠETROVATEĽSKÝ ÚSEK

OPATROVATEĽSKÝ ÚSEK

SPRÁVA