NAŠE SLUŽBY

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

Špecializované zariadenie: §39 zákona 448/2008
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
Pre túto sociálnu službu máme k dispozícii 32 lôžok.
Ako sa stať klientom Špecializovaného zariadenia?

 

Zariadenie pre seniorov: §35 zákona 448/2008
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
a. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, alebo
b. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Pre túto sociálnu službu máme k dispozícii 2 lôžka.

 

Ako sa stať klientom Zariadenia pre seniorov?

 

Jedáleň: §58 zákona 448/2008
V zariadení prevádzkujeme vlastnú kuchyňu so štvorčlenným tímom kuchárov, ktorí od 6:30 hod. do 18:00 hod. zabezpečujú každodennú prevádzku a činnosti spojené s prípravou, rozdelením a distribúciou 5 druhov jedál primárne pre obyvateľov a zamestnancov zariadenia. Súčasťou povinností je i udržiavanie čistoty, poriadku a hygieny vo všetkých kuchynských i skladových priestoroch zariadenia.