Vytlačiť

Ľudia

Ing. Milada Dobrotková, MPH

riaditeľka                                                                                                             

Dobrotkova-foto-na-web

Absolvovala Fakultu riadenia Vysokej školy ekonomickej (1984, inžinierka ekonómie) a Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotnej univerzity (2006, odborníčka na riadenie verejného zdravotníctva, MPH).

Vzdelanie si doplnila v roku 2004 certifikovaným kurzom Ministerstva školstva SR "Pomáhajúca odborníčka v sociálnej práci" v rozsahu 120 hodín, v roku 2007 kurzom "Bazálna stimulácia v opatrovaní" v rozsahu 21 hodín a v rokoch 2007-2008 akreditovaným kurzom Ministerstva školstva SR "Tréning pamäti a terapeuticko - aktivizačný program  pre ľudí s poruchami pamäti I. a II." s rozsahom 80 hodín.

V roku 2002 založila s ďalšími dvomi zakladateľmi HESTIU. Je riaditeľkou HESTIA, n.o. Vykonáva s klientmi aktivačné cvičenia. Pre klientov sa snaží vytvoriť príjemné prostredie s pocitom domova. Pri svojej práci sa stretáva s rodinnými príslušníkmi, ktorí potrebujú umiestniť svojho otca, mamu, príbuzného. Kladie dôraz na odbornosť, komunikáciu, vytváranie pozitívneho pracovného prostredia a priateľskej atmosféry.

Mgr. Lucia Svobodová

sociálny pracovník – terapeut, koordinátor dobrovoľníckej práce

V roku 2012 ukončila druhý stupeň magisterského štúdia na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave. V roku 2008 absolvovala kurz v oblasti trénovania pamäti pre seniorov.

V HESTIA, n.o.  pôsobí ako sociálny pracovník, terapeut, kde metodicky pripravuje a vedie aktivačné cvičenia pre klientov so zameraním na oblasť trénovania pamäti, rozvoj zručností a zábavu s prihliadnutím na záujmy klientov. Jej kreativita sa prejavuje v rôznorodosti terapií pre klientov, je empatická a láskavá.

V HESTIA, n.o. robí nábory dobrovoľníkov, ktorých sprevádza počas ich dobrovoľníckej činnosti. Počas roka zapája zariadenie do dobrovoľníckych dní počas ktorých firemní dobrovoľníci pomáhajú napríklad pri úpravách záhrady.


Bc. Rastislav Nádaši

sociálny pracovník - vedúci prevádzky, fakturácia   

 V roku 2012 ukončil prvý stupeň vysokoškolského štúdia na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave.
V súčasnosti pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni.

V HESTIA, n.o. pôsobí ako sociálny pracovník, vedúci prevádzky. Jeho úlohou je zabezpečiť prevádzku zariadenia a materiálne vybavenie.


Mgr. Ingrid Silvanova

Odborný zástupca na výkon činností v povolaní sestra

Študovala na Slovenskej zdravotníckej univerzite na fakulte Ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných činností odbor Ošetrovateľstvo, kde získala titul magister.

Úspešne absolvovala kurzy : Efektívny manažér, Manažér kvality v zdravotníctve a v oblasti sociálnych služieb, Bazálna stimulácia v ošetrovateľskej starostlivosti.

Svoje vzdelanie si doplnila aj štúdiom na Berufsfoerderungsinstitut, Viedeň, Rakúsko štátna skúška - diplomovaná opatrovateľka.

V senior centre HESTIA pôsobí ako odborný zástupca na výkon činností – sestra. Vo svojej práci zúročuje svoje bohaté skúsenosti s pôsobenia v rakúskych a nórskych zariadeniach a do nášho zariadenia prináša nové pohľady, nový spôsob práce a prístupu ku klientovi.


Lukáš  Dörnhöfer

hlavný kuchár     

Vyštudoval Hotelovú akadémiu v odbore kuchár - čašník.
Kuchar 300 x 200

Ako kuchár pôsobil v Írsku a Taliansku.
Spolupracuje so Slovenskou televíziou v Ženskom magazíne. Zúčastňuje sa rôznych súťaží v oblasti gastronómie. K jeho doterajším najväčším úspechom patrí strieborné miesto na svetovom kulinárskom Pohári v Luxemburgu - Culinary World Cup 2010.

V senior centre HESTIA pôsobí ako šéfkuchár, ktorý je zodpovedný
za zostavovanie jedálneho lístka, nákupu surovín, prípravou pokrmov a za celý chod prevádzky kuchyne.

Je kreatívny čo sa prejavuje v názvoch jedál i samotným konečným servírovaním. Najväčšou odmenou pre neho a celý tím je spokojnosť klientov prejavená prázdnymi taniermi.